Công tác triển khai quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Việt Nam Best
Du lịch là ngành thế mạnh của Lâm Đồng, đặc biệt là TP. Đà Lạt. Ngoài những địa điểm du lịch nổi tiếng thì mô hình phát triển du lịch canh nông cũng ngày càng được du khách ưa chuộng. Chính vì thể việc quan tâm đến công tác xúc tiến đầu tư, quản lý hoạt động du lịch canh nông là một trong những ưu tiên của Lâm Đồng.

z4856564947002-1cb7a5b4799355ee7bdeb71496bbc2e3-1699329800.jpg

Du khách thăm quan mô hình du lịch canh nông

Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 về việc phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng các mô hình du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã phối với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách phát triển sản phẩm du lịch canh nông trong thời gian qua tiêu biểu như: Bộ tiêu chí công nhận mô hình “Tuyến du lịch canh nông” và “Điểm du lịch canh nông”; Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh và nhiều văn bản liên quan nhằm triển khai thực hiện Đề án.

Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đoàn thẩm định và ra quyết định công nhận Mô hình “Điểm du lịch canh nông” cho 33 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, thành phố Đà Lạt có 23 mô hình, huyện Đức Trọng có 03 mô hình, huyện Lâm Hà có 02 mô hình, huyện Lạc Dương có 02 mô hình, huyện Đơn Dương có 01 mô hình, huyện Bảo Lâm có 01 mô hình, huyện Đạ Huoai có 01 mô hình; Quyết định công nhận Mô hình “Điểm du lịch canh nông” có thời hạn trong vòng 03 năm kể từ ngày ký.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 172/TB-UBND ngày 16/5/202 kết luận của đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định đầu tư và quản lý hoạt động du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh;

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023-2030. Ngày 30/8/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tờ trình số 52/TTr-SVHTTDL gửi UBND tỉnh về việc dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023-2030.

Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9004/UBND-VX2 ngày 16/10/2023 về việc rà soát và đề xuất xử lý đối với dự thảo Quy chế đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 2249/SVHTTDL-QLDL ngày 27/10/2023 về việc rà soát và đề xuất xử lý đối với dự thảo Quy chế đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sau hơn 02 năm triển khai, đến nay Quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (ban hành theo Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng) không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; cũng như một số quy định liên quan đến loại hình du lịch canh nông như: Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; có hàm chứa nội dung quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo theo quy định của pháp luật; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xem xét thu hồi Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 về ban hành Quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tham mưu ban hành Quy chế đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.

Hoài Trinh